slider04.jpg

Lesreglement

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.

Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van de tennisvereniging.

Artikel 2.

De tennislessen bij de vereniging worden verzorgd door Continu Tennis.

Artikel 3.

Plaatsing na de inschrijfdatum is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in het lesschema van de trainer en er, naar het oordeel van Continu Tennis en de trainingscoördinator van de vereniging een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is.

Artikel 4.

Een lesuur duurt vijftig minuten.

Artikel 5.

De lessen worden gegeven in overleg met de trainingscoördinator van de vereniging en de trainer vast te stellen tijdstippen. Er is een onderbreking in de zomervakantie van de basisschool en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema en data wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld.

Artikel 6.

Na inschrijving dient U ten alle tijden het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist.

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 7.

Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan komt de eerste les voor rekening van de cursist, de 2de les wordt ingehaald, de 3de niet, de 4de wel (met een maxima van 2 inhaallessen). Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 8.

Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

$11.op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie of

$12.op een, in overleg met de trainingscoördinator van de vereniging te bepalen tijdstip, worden ingehaald.

Artikel 9.

Ziekte of afwezigheid van de cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

Artikel 10.

Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

Artikel 11.

De lessen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 9) of de in artikel 8 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

Artikel 12.

Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan de trainer, op aangeven van Continu Tennis, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen les(sen) kan de cursist achteraf niet inhalen.

KWALITEIT

Artikel 13.

Continu Tennis zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 14.

De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessure preventie.

Artikel 15.

Bij de junioren worden de groepen ingedeeld in groepen van 8 kinderen. Indien na de uiteindelijke trainingsindeling de groepsgrootte 6,7,9 of 10 personen is, heeft dit geen gevolgen. Indien het aantal lager (dan 6) of hoger (dan 10) uitvalt wordt het tarief of de trainingsduur naar onder of boven bijgesteld. Hierover is dan eerst contact met de betreffende ouders.

Tussentijdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de trainingscoördinator van de vereniging.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16.

De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 17.

Artikel 17.

Bij voortijdige beëindiging van de cursus door de cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg vastgesteld. Continu Tennis heeft hier geen bemoeienis mee.

Artikel 18.

Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. De vereniging. en Continu Tennis kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 19.

Heeft U nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Continu Tennis, de vereniging of de trainer.

Artikel 20.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Continu Tennis, indien mogelijk na overleg met de trainingscoördinator van de vereniging

Buienradar

Sponsoren

briaskThumb_tn_adv_mfrl
briaskThumb_tn_adv_offengaherenkapper
briaskThumb_tn_adv_silersshop1 staand
briaskThumb_tn_Bakkerij_Andringa
briaskThumb_tn_Henk_de_Vries